תקנון האתר

תקנון האתר

כללי
1.1חלקים מהאתר (כהגדרתו להלן) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד.

.2.1. אתר www.herbertsamuel.com להלן: “האתר”( הינו אתר אינטרנט הנמצא בבעלותה הבלעדית של רשת מלונות הרברט סמואל )להלן: “החברה”(. אתר האינטרנט מספק ככל האפשר, מידע אודות בתי המלון של החברה, השירותים הניתנים על ידי בתי המלון, המחירים, המבצעים ועוד. כמו כן, במסגרת האתר ניתן לרכוש און ליין חופשות ו / או חבילות נופש ב מלונות החברה וכמפורט באתר ולפי תנאי המכירה המופיעים.

.3.1 . הזמנת חופשות / חבילות הנופש האמורות )להלן: “השירותים”(, באמצעות האתר תעשה כמפורט להלן. מובהר כי הזמנת השירותים הינה הליך מחייב לכל דבר ועניין והינה זהה ושקולה להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר, מול מחלקת אינטרנט/הזמנות של החברה.

.2 תנאי שימוש באתר:

.1.2 כל המשתמש באתר ו/או כל הרוכש באמצעות האתר שירותים ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר )להלן: “המשתמש”(, מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם . בכל מקרה של חוסר בהירות יש לפנות למייל /טלפון :
מרכז הזמנות רשתי – 03-5197112 / 2505 * res@herbertsamuel.com

.2.2 המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור לעשות בתוכן האתר כל שימוש, כולל בתמונות שמופיעות באתר, תוכן האתר או כל מידע אחר המופיע באתר ,שימוש בכל אחד מתכנים אלה רק באישור ובכתב מהנהלת הרשת , למעט כמפורט בתקנון זה וכי החברה שומרת על כל זכויותיה בעניין זה .יובהר כי שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו .

.2.3 כל אדם שבבעלותו האישית והחוקית כרטיס אשראי תקף של חברות האשראי המצוינות להלן : ויזה כ.א.ל, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקרד, רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר והתשלום עבור הזמנות אלו הינו בבית המלון בלבד וכרטיס האשראי הינו לצורך בטחון בלבד ובתנאי שהרוכש מסר את כל פרטי כרטיס האשראי כחוק .

.2.4. החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם החברה, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם .ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך

.2.5.  כל התמונות המוצגות באתר הנן לשם המחשה בלבד-מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע”י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

.2.6  באתר האינטרנט https://www.herbertsamuel.com/ ניתן למצוא קישורים )להלן: “לינקים”( לאתרי אינטרנט אחרים )להלן: “האתרים המקושרים”( הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש .על מנת לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים, יש לפנות לחברה לצורך קבלת אישור בכתב

2.7 החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת .

.2.8.  החברה ו/או ממפעילי האתר ו/או מבעליו ו/או ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת האינטרנט , אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך ששרת האינטרנט האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.במקביל עושה החברה ככל אשר בידה למנוע פעולות אלו .

2.9  החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין או סוג שהוא ,אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.

2.10  החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

.2.11 לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה

2.12 כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר , תתברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד .

.3 פרטי רוכש השירותים

3.1. משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר ולפי חוק (להלן: פרטי הרכישה( .

3.2. החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

3.3.  בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר נופשים, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה .

3.4. מובהר בזאת כי הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מטעמם.

מדיניות המחיר הטוב ביותר

מדיניות זו חלה ביחס להזמנת חופשות במלונות הרברט סמואל.
ההתחייבות הינה בהשוואה למחירים באתרים של גורמים מתחרים.
אנו נותנים לכם את המחיר הטוב ביותר – בהתחייבות אם הזמנתם חופשה באתר הרברט סמואל ולאחר ההזמנה מצאתם באתר המתחרים מחיר טוב יותר כאשר

מאפייני נופש זהים:

  1. מלון זהה.
  2. תאריכי חופשה זהים.
  3. בסיס האירוח ומספר האורחים זהה 

אנו נשווה את המחיר תוך 24 שעות מרגע ביצוע ההזמנה.
כדי ליהנות ממדיניות המחיר הטוב ביותר:
שלחו אלינו את הפרטים הבאים:

  1. צילום מסך של הצעת המחיר באתר המתחרה(צילום מלא הכולל את כותבת האתר תאריך שעון במחשב).
  2. קישור להצעת המחיר באתר המתחרה.
  3. מספר אישור הזמנת החופשה באתר הרברט סמואל.
  4. פרטי קשר

 את הפרטים יש להעביר במייל: res@herbertsamuel.com
נציגנו יצרו אתכם קשר תוך 24 שעות.

אנא קראו את מדיניות המחיר הטוב ביותר

כללי 

**המחירונים מוצגים ללא מע״מ למזמינים מחוץ לישראל / בעלי כתובת IP זרה. תושבי ישראל ובעלי דרכון ישראלי שמזמינים במחירונים אלו יחויבו בתוספת תשלום מע״מ במועד הגעתם למלון כמחויב בחוק. במידה ומופיע סכום מע״מ 0.00 ש״ח באישור ההזמנה, הדבר מעיד על כך שההזמנה בוצעה מכתובת אינטרנט(IP) שאינה ישראלית, המזמין יחוייב בתוספת מע״מ במעמד הצ׳ק-אין.

 

1. האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים, במסגרת בודדים ואינו מיועד להזמנות קבוצתיות.
החברה רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך להסברים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין .

2. נהלי ביטול ושינוי הזמנות

**ביטולים חריגים **

*עקב התפשטות נגיף הקורונה*

ביטולי הזמנות יתקבלו ללא חיוב עד 48 שעות טרם תאריך ההגעה – לא בתקופת החגים

**למלונות שמורה הזכות לבטל הזמנות מחמת כח עליון

 

הזמנות ללא אפשרות ביטול

* כרטיס האשראי יחוייב עם ביצוע ההזמנה ולא יבוצע החזר במידה וההזמנה תבוטל.

מלונות – הרברט סמואל ירושלים/אוקיינוס סוויטס

עונה רגילה

ביטול ללא חיוב
ביטול שיתקבל עד 2 ימי עסקים לפני ההגעה לא יחויב בדמי ביטול.

ביטול חלקי – קיצור שהייה
קיצור משך השהייה (דהיינו, ביטול חלקי של ההזמנה), שנעשה פחות מ -2 ימי עסקים לפני מועד השהייה, יהיה כפוף לדמי ביטול בשיעור של 25% מסך עלות ההזמנה.

אי הגעה
במקרה של אי הגעה לחופשה שהוזמנה יחויב המזמין בדמי ביטול מלאים – 100% (מאה אחוז) מערך ההזמנה הכולל.

עונת שיא

ביטול עד 21 ימי עסקים לפני מועד ההגעה

ביטול עד 21 ימי עסקים לפני מועד השהות יהיו כפופים לדמי ביטול בשיעור של 5% מסך עלות ההזמנה או ל -100 ש”ח (לפי הנמוך מביניהם) בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

ביטול חלקי/ קיצור שהייה בטווח הזמנים 21-7 ימי עסקים לפני מועד ההגעה

קיצור משך השהייה (דהיינו, ביטול חלקי של ההזמנה) בין 21 ל -7 ימי עסקים לפני מועד השהייה, יגרור דמי ביטול בשיעור של 25% מסך עלות ההזמנה.

ביטול חלקי/ קיצור שהייה בטווח הזמנים 7 ימי עסקים או פחות לפני מועד ההגעה

ביטול / קיצור השהייה (דהיינו, ביטול חלקי של ההזמנה) בין 7 ימי עסקים או פחות מיום ההגעה, יחוייב המזמין בדמי ביטול בשיעור של 50% מסך עלות ההזמנה.

מלונות – הריף אילת/בית בגליל בוטיק

עונה רגילה
ביטול ללא חיוב
ביטול שיתקבל עד 4 ימי עסקים לפני ההגעה לא יחויב בדמי ביטול.

ביטול חלקי – קיצור שהייה
קיצור משך השהייה (דהיינו, ביטול חלקי של ההזמנה), שנעשה פחות מ -4 ימי עסקים לפני מועד השהייה, יהיה כפוף לדמי ביטול בשיעור של 25% מסך עלות ההזמנה.

אי הגעה
במקרה של אי הגעה לחופשה שהוזמנה יחויב המזמין בדמי ביטול מלאים – 100% (מאה אחוז) מערך ההזמנה הכולל.

עונת שיא

ביטול עד 21 ימי עסקים לפני מועד ההגעה

ביטול עד 21 ימי עסקים לפני מועד השהות יהיו כפופים לדמי ביטול בשיעור של 5% מסך עלות ההזמנה או ל -100 ש”ח (לפי הנמוך מביניהם) בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

ביטול חלקי/ קיצור שהייה בטווח הזמנים 21-7 ימי עסקים לפני מועד ההגעה

קיצור משך השהייה (דהיינו, ביטול חלקי של ההזמנה) בין 21 ל -7 ימי עסקים לפני מועד השהייה, יגרור דמי ביטול בשיעור של 25% מסך עלות ההזמנה.

ביטול חלקי/ קיצור שהייה בטווח הזמנים 7 ימי עסקים או פחות לפני מועד ההגעה

ביטול / קיצור השהייה (דהיינו, ביטול חלקי של ההזמנה) בין 7 ימי עסקים או פחות מיום ההגעה, יחוייב המזמין בדמי ביטול בשיעור של 50% מסך עלות ההזמנה.

כל ביטול / שינוי בפרטי ובתנאי ההזמנה שבוצעו דרך אתר מלונות הרברט סמואל באמצעות הטלפון בלבד למרכז ההזמנות הרשתי :
מרכז הזמנות רשתי – 03-5197112 2505 *

res@herbertsamuel.com
ט.ל.ח.

ראש השנה 2020

חופשה בהרברט סמואל במחירים משתלמים

הירשמו וקבלו עדכונים

האתר משתמש בעוגיות (cookies) על מנת לסייע בניווט, ניתוח השימוש באתר ולסיוע בקידום השיווק. שימוש באתר מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות מדיניות פרטיות.