תקנון האתר

תקנון האתר

תקנון האתר

כללי

 • חלקים מהאתר (כהגדרתו להלן) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד.
 • אתר herbertsamuel.com להלן: “האתר”( הינו אתר אינטרנט הנמצא בבעלותה הבלעדית של רשת מלונות הרברט סמואל (להלן: “החברה”). אתר האינטרנט מספק ככל האפשר, מידע אודות בתי המלון של החברה, השירותים הניתנים על ידי בתי המלון, המחירים, המבצעים ועוד. כמו כן, במסגרת האתר ניתן לרכוש און ליין חופשות ו / או חבילות נופש ב מלונות החברה וכמפורט באתר ולפי תנאי המכירה המופיעים.
 • הזמנת חופשות / חבילות הנופש האמורות ( להלן: “השירותים”) באמצעות האתר תעשה כמפורט להלן. מובהר כי הזמנת השירותים הינה הליך מחייב לכל דבר ועניין והינה זהה ושקולה להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר, מול מחלקת אינטרנט/הזמנות של החברה.
 • האורח מתחייב לשמור על תקינות ושלמות הציוד במלון, לרבות, הציוד הנמצא בחדרים, המתקנים בשטחי המלון והאופניים הניתנים בהשאלה לשימוש האורח ובאחריותו המלאה לרבות בדיקתם טרם השאלתם.
 • במקרה של נזק ו/או אובדן של הציוד המפורט לעיל האורח יחויב בשווי הנזק ללא צורך בהוכחה.
 • יובהר כי עד לקבלת אישור הזמנה מהחברה, ההזמנה לא תחייב את החברה.
 • יובהר כי לעניין הזמנות שיבוצעו דרך אתר האינטרנט של החברה יחשבו כעסקת מכר מרחוק רק ככל שהן עומדות בכל התנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.
 • האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים, במסגרת בודדים ואינו מיועד להזמנות קבוצתיות.
  החברה רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך להסברים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין .
 • בכל הקשור לשהות במלון – תינוק ייחשב מי שגילו עד שנתיים וילד ייחשב מי שגילו בין 2-12 שנים.
 • המחירונים מוצגים ללא מע״מ למזמינים מחוץ לישראל / בעלי כתובת IP זרה. תושבי ישראל ובעלי דרכון ישראלי שמזמינים במחירונים אלו יחויבו בתוספת תשלום מע״מ במועד הגעתם למלון כמחויב בחוק. במידה ומופיע סכום מע״מ 0.00 ש״ח באישור ההזמנה, הדבר מעיד על כך שההזמנה בוצעה מכתובת אינטרנט(IP) שאינה ישראלית, המזמין יחוייב בתוספת מע״מ במעמד הצ׳ק-אין.
 1. תנאי שימוש באתר:

2.1 כל המשתמש באתר ו/או כל הרוכש באמצעות האתר שירותים ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר (להלן: “המשתמש”), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם . בכל מקרה של חוסר בהירות יש לפנות למייל /טלפון :
מרכז הזמנות רשתי   [email protected]  / 03-5197112  או 2505*

2.2  המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור לעשות בתוכן האתר כל שימוש, כולל בתמונות שמופיעות באתר, תוכן האתר או כל מידע אחר המופיע באתר ,שימוש בכל אחד מתכנים אלה רק באישור ובכתב מהנהלת הרשת , למעט כמפורט בתקנון זה וכי החברה שומרת על כל זכויותיה בעניין זה .יובהר כי שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו .

2.3  כל אדם שבבעלותו האישית והחוקית כרטיס אשראי תקף של חברות האשראי המצוינות להלן : ויזה כ.א.ל, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקרד, רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר והתשלום עבור הזמנות אלו הינו בבית המלון בלבד וכרטיס האשראי הינו לצורך בטחון בלבד ובתנאי שהרוכש מסר את כל פרטי כרטיס האשראי כחוק .

 2.4  החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם החברה, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם .ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך

2.5 כל התמונות המוצגות באתר הנן לשם המחשה בלבד-מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע”י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

2.6  באתר האינטרנט www.herbertsamuel.com ניתן למצוא קישורים (להלן: “לינקים”) לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: “האתרים המקושרים”) הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש .על מנת לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים, יש לפנות לחברה לצורך קבלת אישור בכתב

2.7  החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת .

 2.8   החברה ו/או ממפעילי האתר ו/או מבעליו ו/או ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת האינטרנט , אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך ששרת האינטרנט האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.במקביל עושה החברה ככל אשר בידה למנוע פעולות אלו .

2.9   החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין או סוג שהוא ,אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.

2.10   החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

2.11 לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה

2.12 כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר , תתברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד .

.3 פרטי רוכש השירותים

 3.1 משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר ולפי חוק (להלן: פרטי הרכישה).

 3.2 החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

 3.3 בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר נופשים, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה .

 3.4 הובהר בזאת כי הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מטעמם.

 1. מדיניות המחיר המשתלם ביותר

מדיניות זו חלה ביחס להזמנת חופשות במלונות הרברט סמואל.
ההתחייבות הינה בהשוואה למחירים באתרים של גורמים מתחרים.
אנו נותנים לכם את המחיר המשתלם ביותר – בהתחייבות אם הזמנתם חופשה באתר הרברט סמואל ולאחר ההזמנה מצאתם באתר המתחרים מחיר טוב יותר כאשר

מאפייני נופש זהים:

 1. מלון זהה.
 2. תאריכי חופשה זהים.
 3. בסיס האירוח ומספר האורחים זהה

אנו נשווה את המחיר תוך 24 שעות מרגע ביצוע ההזמנה.
כדי ליהנות ממדיניות המחיר המשתלם ביותר:
שלחו אלינו את הפרטים הבאים:

 1. צילום מסך של הצעת המחיר באתר המתחרה(צילום מלא הכולל את כותבת האתר תאריך שעון במחשב).
 2. קישור להצעת המחיר באתר המתחרה.
 3. מספר אישור הזמנת החופשה באתר הרברט סמואל.
 4. פרטי קשר

את הפרטים יש להעביר במייל  [email protected]
נציגנו יצרו אתכם קשר תוך 24 שעות.

אנא קראו את מדיניות המחיר המשתלם ביותר

 1. מדיניות ביטולים

5.1 ביטול מצד המשתמש:

דמי ביטול ברגע האחרון:

 100% מערך ההזמנה כולה.

עונה רגילה

עד 3 ימים טרם מועד ההגעה- ללא חיוב.

החל מ-3 ימים ועד יום ההגעה –חיוב של 25% מערך ההזמנה.

עונת השיא – יולי, אוגוסט וחגים יהודיים-

עד 7 ימים טרם מועד ההגעה- ללא חיוב.

החל מ-7 ימים ועד יום ההגעה –חיוב של 50% מערך ההזמנה.

כל ביטול / שינוי בפרטי ובתנאי ההזמנה שבוצעו דרך אתר מלונות הרברט סמואל באמצעות הטלפון למרכז ההזמנות הרשתי :

מרכז הזמנות רשתי 03-5197112 או באמצעות הקישור המופיע במנוע ההזמנות.

בכל מקרה של שינוי כלשהו בהזמנה (מועדים, יעד וכיוצ"ב) ביוזמת המשתמש, המשתמש עשוי להידרש לשלם דמי שינוי נוספים לחברה וזאת בהתאם לנהליה.

ביטול ו/או שינוי שייעשה ביום שבת ו/או בכל יום מנוחה אחר בישראל, ייחשב (לצורך קביעת דמי ביטול) כאילו נעשה ביום העבודה העוקב.

ניתן לבטל הזמנות בקישורים:

מלון הריף אילת

בית בגליל

הרברט סמואל ירושלים

מילוס ים המלח

אופרה הרברט סמואל תל אביב

רויאל שנגרילה אילת

אוקיינוס סוויטס הרצליה

הרברט תל אביב

5.2 ביטול מצד החברה-

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את המכירה באתר, כולה או חלקה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
 • במידה והמשתמש מסר בעת רישומו פרטים כוזבים ו/או שגויים במתכוון. מובהר בזאת כי הזנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה ו/או מפעילת האתר תהיינה זכאיות לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותן על פי כל דין נגד מגיש הרישום הכוזב; לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, לחברה ו/או למפעילת האתר ו/או מי מטעמן.
 • כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 • אם אירעה תקלה בתקשורת ו/או תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע רכישה מסוימת.
 • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות מספקת בה או מימוש ההזמנה.
 • במידה ותחול טעות בתיאור השירותים, בתנאי השירותים, בתנאי ההזמנה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או בהזנת נתוני המשתמש רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
 • בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש ו/או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין ותשיב לו כל סכום ששולם בגין החופשה שרכש, ככל ששולם.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל כל הזמנה (או חלק ממנה) מכל סיבה אשר תהא, לרבות במידה ומספר האורחים אינו מצדיק אספקתו של החדר ו/או שירות אותו רכש המזמין ו/או המשתמש, כן עומדת לחברה הזכות לבטל ו/או להחליף כל חדר ו/או שירות  אשר נרכש על ידי המזמין במסגרת השירותים המוצעים, בחדר ו/או שירות אחרים, והכל בכפוף לדין.

החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות וכן את כל המחירים והשירותים המתפרסמים באתר בכל עת. החברה תהיה זכאית שלא לאשר ו/או לבטל באופן חד צדדי כל עסקה שנקלטה במערכת, גם אם נתקבלה בקשר אליה הודעת אישור אצל המזמין באופן אוטומטי.

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו הכל ללא צורך להודיע על כך למזמין מראש.

 

6.תנאים לשימוש בקודי הנחה:

ניתן להשתמש בקודי הנחה (להלן: "קופונים") להזמנות מלון ששולמו מראש, פרט להזמנות במלונות שאינם משתתפים, אשר הרשימה שלהם תתפרסם עם כל קופון ספציפי.

המלונות המשתתפים יכולים להשתנות בכל עת.

אי אפשר להשתמש בקופונים עם הנחה במטבע מסוים להזמנות אשר התשלום עבורן מתבצע במטבע אחר.

אם ההנחה מבוססת על אחוז (לדוגמה, הנחה של 10%), במקרה של הזמנת חדרים מרובים (כאשר מזמינים שני חדרים או יותר באותה הזמנה) ההנחה חלה רק על מחיר החדר הראשון הכלול בבקשת ההזמנה.

לקבלת הגבלות ספציפיות של השימוש בקופונים, עיין בהודעות הרלוונטיות לגביהם.

ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד לכל הזמנה. תנאים והתניות רגילים חלים על ההזמנה וכל ההזמנות מותנות בזמינות. אי אפשר למכור או להעביר קופונים.

כל המיסים, העמלות, החיובים והתשלומים הנוספים חלים על הזמנות שבוצעו באמצעות קופונים. יש לשלם חיובים אלה עם ביצוע ההזמנה או ישירות במלון, ותשלום חיובים אלה הנו באחריותך. לקופונים יש ערך רק כאשר מממשים אותם בהתאם לתנאים וההתניות של ההצעה. לא ניתן לקבל החזר עבור הקופונים במזומן או בשווה ערך. קופונים לשימוש חד-פעמי ייחשבו למשומשים לגמרי לאחר ביצוע הזמנה העומדת בדרישות, והם לא יוחזרו או יוחלפו ולא יינתן בגינם החזר אם מומשו באופן חלקי. קופונים לשימוש רב-פעמי ייחשבו למשומשים לגמרי בהתאם להגבלות המוגדרות בתנאים ובהתניות של הקופון הספציפי.

אם תאריכי השהות במלון משתנים לאחר השימוש בקופון, הקופון לא יחול על לוח הזמנים החדש של השהות. אין להשתמש בקופונים עבור הזמנות שנרכשו קודם לכן.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה או לבטל קופונים בכל עת.

7.איסור על שימוש בלתי חוקי או בלתי מורשה:

כתנאי לשימושך באתר זה, הנך מתחייב שלא תעשה שימוש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקיות או שאינה מורשית לפי תנאים, התניות והודעות אלה.

8.מחירים:

המחיר של החדרים בבתי המלון ברשת יהיה כפי שמצוין באתר מעת לעת, למעט במקרים של טעות ברורה. מחירים עשויים להשתנות בכל עת, אבל שינויים אלה לא ישפיעו על הזמנות שכבר התקבלו. למרות מיטב המאמצים שמשקיעה החברה, חלק ממחירי החדרים בבתי המלון ברשת המפורטים באתר עשויים להיות מתומחרים באופן שגוי. החברה במפורש שומרת לעצמה את הזכות לתקן כל שגיאות תמחור באתר האינטרנט שלנו/או בהזמנות ממתינות שבוצעו תחת מחיר לא נכון. במקרה כזה, במידה וקיימת זמינות, אנו נציע לך את האפשרות לשמור את ההזמנה הממתינה שלך במחיר הנכון, או שנבטל את ההזמנה ללא קנס ביטול. החברה אינה מחויבת לספק לך חדרים במחיר שגוי (נמוך יותר), גם לאחר שנשלח לך אישור על ההזמנה.

9.שינויים

החברה שומרת לעצמה את הזכות ושיקול הדעת הבלעדי לשנות או להפסיק את ההתחייבות למחיר, או להגביל את זמינות ההתחייבות, לכל אדם, בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, וללא הודעה מוקדמת או חבות כלפיך. התנאים הנמצאים בתוקף בעת ביצוע ההזמנה קובעים את זכאותך במסגרת ההתחייבות למחיר. אי אכיפה של סעיף כלשהו בתנאים ובהתניות אלה אינה מהווה ויתור על סעיף זה.

10.כוח עליון:

החברה תהא פטורה מאחריות כלפי משתמשים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בהזמנתם, בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מחמת כוח עליון, לעניין זה "כוח עליון" פירושו כל אירוע שמחוץ לתחום השליטה הסבירה של החברה ואשר משפיע או יש בו פוטנציאל להשפיע על יכולתה של החברה ו/או מי מטעמה למלא את התחייבויותיהם כלפיך, לרבות אך לא רק שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של החברה בין אם אירוע זה היה צפוי ו/או בלתי צפוי. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל כל הזמנה (או חלק ממנה) במידה ומספר האורחים אינו מצדיק אספקתו של החדר ו/או שירות אותו רכשו האורחים ו/או מכל סיבה אחרת, וכן עומדת לחברה הזכות לבטל ו/או להחליף כל חדר ו/או שירות  אשר נרכש על ידי האורחים במסגרת השירותים המוצעים, בחדר ו/או שירות אחרים, והכל בכפוף לדין.

למשתמש ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ביחס לאי מילוי התחייבותה ו/ואו לביצוע התחייבותה באופן שונה מההזמנה המקורית (ככל שאפשרי), ככל ואלו נגרמו בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון. החברה לא תהא מחויבת להשיב למשתמש את כספו במקרים שבהם היא ו/או מי מטעמה לא ימלאו אחר התחייבויותיהם במלואם או חלקם בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון.

** האמור בתקנון זה בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" ולהיפך.

האתר משתמש בעוגיות (cookies) על מנת לסייע בניווט, ניתוח השימוש באתר ולסיוע בקידום השיווק. שימוש באתר מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות מדיניות פרטיות.